کمیسیون بازرسی

وظایف و اختیارات:

ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی:

۱- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

۳- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی رئیس اتحادیه.

 

اعضاء کمیسیون بازرسی:

1- احمد ایمانی نصب (رئیس )

2- آقای حاج اکبر درفکی (نایب رئیس)

3- آقای نریمان درویش ( دبیر)

4- آقای علی اکبر قانبیلی (عضو)

5- آقای مهدی نراقی (عض)

فهرست