هیئت مدیره دوره دوم

  1. صفحه نخست
  2. هیئت مدیره دوره دوم

پس از پایان دوره ی اول دومین انتخابات اتحادیه در تاریخ ۹۷/۲/۱۹ برگزار گردید و براساس آراء ماخوذه ترکیب هیئت مدیره ی دوره ی دوم این اتحادیه به شرح ذیل می باشد:

مهدی نراقی
(رئیس اتحادیه)
احمد زارعی
(نایب رئیس اول)
علی اکبر قانبیلی
(نایب رئیس دوم)
علیرضا محیط مافی
(خزانه دار)
سید مصطفی منافی
(دبیر هیئت مدیره)
عسگر پناهی مجید آباد
(بازرس هیئت مدیره)
فهرست