کد ملی: 0012580740

نام: زهرا

نام خانوادگی: بایگی

نام پدر: مسلم

شناسه صنفی: 0405133513

نام املاک: نیکان

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/24

تاریخ انقضاء: 1398/10/24

آدرس: پردیس میدان امام فاز 2 تجاری کوه نور

فهرست