کد ملی: 0012734136

نام: محمد

نام خانوادگی: صادقی نژاد

نام پدر: محسن

شناسه صنفی: 0371841543

نام املاک: هخامنش

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/13

تاریخ انقضاء: 1398/05/13

آدرس: بومهن شهرک طلایی فاز1 املاک هخامنش 26

فهرست