کد ملی: 0012987867

نام: امیر

نام خانوادگی: حامد

نام پدر: اسمعلی

شناسه صنفی: 0382693044

نام املاک: حامد

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/05

تاریخ انقضاء: 1398/06/05

آدرس: بومهن خیابان شهید میرزایی 27

فهرست