کد ملی: 0013032305

نام: ایمان

نام خانوادگی: میرزائی

نام پدر: اصغر

شناسه صنفی: 0412198251

نام املاک: نوین

تاریخ صدور پروانه: 1394/02/16

تاریخ انقضاء: 1399/02/17

آدرس: پردیس تجاری گلستان ط همکف

فهرست