کد ملی: 0015913899

نام: حنانه سادات

نام خانوادگی: منافی

نام پدر: سید شهرام

شناسه صنفی: 0409558821

نام املاک: شهرام

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/19

تاریخ انقضاء: 1398/12/20

آدرس: بومهن بلوار امام خ کارواش رالی

فهرست