کد ملی: 0031796265

نام: سید محمود

نام خانوادگی: دهقان منشادی

نام پدر: سید مرتضی

شناسه صنفی: 0403358994

نام املاک: دهقان

تاریخ صدور پروانه: 1391/12/10

تاریخ انقضاء: 1401/12/09

آدرس: پردیس فاز 3 تجاری بهستان غرفه 4

فهرست