کد ملی: 0036066321

نام: سیدجمالدین

نام خانوادگی: عظیمی

نام پدر: سیدرضا

شناسه صنفی: 0369877641

نام املاک: عظیمی

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/16

تاریخ انقضاء: 1394/02/16

آدرس: میدان امامخمینی تجاری گلستان 4

فهرست