کد ملی: 0036210765

نام: ناصر

نام خانوادگی: رفیعی

نام پدر: اکبر

شناسه صنفی: 0437900090

نام املاک: رفیعی

تاریخ صدور پروانه: 1391/05/14

تاریخ انقضاء: 1401/05/13

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام (ره) تجاری گلستان

فهرست