کد ملی: 0036356034

نام: فرهاد

نام خانوادگی: حسن پور ماکوئی

نام پدر: سجاد

شناسه صنفی: 0370047325

نام املاک: کوچ

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/28

تاریخ انقضاء: 1398/02/28

آدرس: پردیس فاز2 مجتمع تجاری گلستان

فهرست