کد ملی: 0036599761

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: نصیری

نام پدر: مراد

شناسه صنفی: 0439093677

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/09

تاریخ انقضاء: 1399/05/09

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام خ خلیج فارس تجاری بهارستان

فهرست