کد ملی: 0037565321

نام: داود

نام خانوادگی: داود

نام پدر: محمد ولی

شناسه صنفی: 0374392783

نام املاک: مشاورين املاك ميرزايي(پرشين)

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/21

تاریخ انقضاء: 1398/03/21

آدرس: بومهن بلوار امام روبروي شهرك كشاورزي نبش اميركبير 324 املاك ميرزايي

فهرست