کد ملی: 0037566113

نام: مهدی

نام خانوادگی: لاله

نام پدر: عباداله

شناسه صنفی: 0192546785

نام املاک: آپادانا

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/16

تاریخ انقضاء: 1398/08/16

آدرس: بومهن-خرمدشت-سیاه سنگ-نبش خ دانش سوم-پ301 301

فهرست