کد ملی: 0037585721

نام: عزت اله

نام خانوادگی: ثمنی

نام پدر: یداله

شناسه صنفی: 0437947280

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/25

تاریخ انقضاء: 1401/06/24

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) بلوار قریبی خ دلجو

فهرست