کد ملی: 0038814560

نام: احمد

نام خانوادگی: افشاری بخش

نام پدر: نعمت اله

شناسه صنفی: 0403358562

نام املاک: افشاری

تاریخ صدور پروانه: 1388/06/07

تاریخ انقضاء: 1398/06/07

آدرس: بومهن روبروی پاستگاه انتظامی بلوار امام(ره) خ آزادی

فهرست