کد ملی: 0040017907

نام: حسن

نام خانوادگی: بادیانی

نام پدر: علی اصغر

شناسه صنفی: 0437406656

نام املاک: دلتا

تاریخ صدور پروانه: 1389/04/06

تاریخ انقضاء: 1399/04/07

آدرس: پردیس فاز 1 -خ فروردین جنوبی - خ سعدی -تجاری گلها

فهرست