کد ملی: 0040067602

نام: محمد

نام خانوادگی: سوهانی

نام پدر: محمداسمعیل

شناسه صنفی: 0436591028

نام املاک: امیران

تاریخ صدور پروانه: 1395/01/18

تاریخ انقضاء: 1400/01/18

آدرس: پردیس میدان امام خمینی جنب شهرداری مجتمع تجاری کوه نور

فهرست