کد ملی: 0041796391

نام: احمد

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0370430173

نام املاک: املاک امید پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/25

تاریخ انقضاء: 1398/04/25

آدرس: فروردین جنوبی خ سعدی خ حافظ تجاری نگین 4

فهرست