کد ملی: 0042441013

نام: سیداحمد

نام خانوادگی: نوری

نام پدر: علی اکبر

شناسه صنفی: 0437799863

نام املاک: نوری

تاریخ صدور پروانه: 1391/08/16

تاریخ انقضاء: 1401/08/15

آدرس: پردیس فاز 2 تجاری بهارستان ضلع شرقی

فهرست