کد ملی: 0042549817

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: نادریان

نام پدر: مسلم

شناسه صنفی: 0445771349

نام املاک: املاک آریا

تاریخ صدور پروانه: 1395/05/04

تاریخ انقضاء: 1400/05/04

آدرس: کمرد خیابان صنعت شرقی

فهرست