کد ملی: 0043057659

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ادیبان فرید

نام پدر: مجید

شناسه صنفی: 0074833665

نام املاک: ادیبان

تاریخ صدور پروانه: 1386/08/14

تاریخ انقضاء: 1396/08/14

آدرس: بومهن خیابان طلائی خیابان صنوبر پلاک 34 0

فهرست