کد ملی: 0045587442

نام: سعید

نام خانوادگی: گرزبر

نام پدر: نصرت الله

شناسه صنفی: 0443123619

نام املاک: گرزبر

تاریخ صدور پروانه: 1392/12/20

تاریخ انقضاء: 1397/12/20

آدرس: پردیس فاز 1 -خ فروردین جنوبی - خ سعدی -تجاری گلها

فهرست