کد ملی: 0045599726

نام: داود

نام خانوادگی: میرزامحمدی کلخوران

نام پدر: رسول

شناسه صنفی: 0439112294

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1391/08/09

تاریخ انقضاء: 1401/08/09

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام (ره) تجاری گلستان

فهرست