کد ملی: 0047080221

نام: محمود

نام خانوادگی: محمود گرجی

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0367917818

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1393/01/30

تاریخ انقضاء: 1398/01/30

آدرس: پرديس-فاز2 جنب شهرداري پاسا‍ژگلستان 106

فهرست