کد ملی: 0047431741

نام: سعید

نام خانوادگی: صفاوردی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0437409137

نام املاک: صفا

تاریخ صدور پروانه: 1389/03/29

تاریخ انقضاء: 1399/03/30

آدرس: بومهن کرشت بعد از اداره اوقاف

فهرست