کد ملی: 0048125512

نام: یداله

نام خانوادگی: کمیجانی برچلوئی

نام پدر: علی حیدر

شناسه صنفی: 0437945158

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/20

تاریخ انقضاء: 1396/11/20

آدرس: بومهن بلوار امام(ره) خ طلایی

فهرست