کد ملی: 0049530704

نام: عبدالصمد

نام خانوادگی: شادمان

نام پدر: لطفعلی

شناسه صنفی: 0403055850

نام املاک: کبیر

تاریخ صدور پروانه: 1393/09/19

تاریخ انقضاء: 1398/09/19

آدرس: بومهن خیابان عباس زاهدی کوچه شهید خرده پا

فهرست