کد ملی: 0051048086

نام: مریم

نام خانوادگی: رضائی

نام پدر: عیوضعلی

شناسه صنفی: 0403451302

نام املاک: رضائی

تاریخ صدور پروانه: 1390/01/20

تاریخ انقضاء: 1400/01/20

آدرس: پردیس میدان امام تجاری بهاران

فهرست