کد ملی: 0051182671

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: رضائی

نام پدر: سیدحسین

شناسه صنفی: 0437619585

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1388/07/11

تاریخ انقضاء: 1398/07/11

آدرس: بومهن منطقه سیای سنگ -بین خ اول و دوم شرقی خرمدشت

فهرست