کد ملی: 0051284741

نام: داود

نام خانوادگی: احمدلو

نام پدر: عباسعلی

شناسه صنفی: 0405266125

نام املاک: احمد لو

تاریخ صدور پروانه: 1389/08/01

تاریخ انقضاء: 1399/08/02

آدرس: بومهن خیابان حاج منصور

فهرست