کد ملی: 0051352011

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: صوری

نام پدر: حیدر

شناسه صنفی: 0437915356

نام املاک: صوری

تاریخ صدور پروانه: 1389/08/08

تاریخ انقضاء: 1399/08/09

آدرس: جاجرود ابتدای سعید آباد جنب داروخانه پارس

فهرست