کد ملی: 0052207986

نام: کامران

نام خانوادگی: نوروزیان

نام پدر: غلامحسین

شناسه صنفی: 0404373111

نام املاک: نوروزیان

تاریخ صدور پروانه: 1400/01/21

تاریخ انقضاء: 1405/01/21

آدرس: نوروزیان

فهرست