کد ملی: 0052893065

نام: مسعود

نام خانوادگی: حسامی

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0467115751

نام املاک: املاک حسامی

تاریخ صدور پروانه: 1399/04/18

تاریخ انقضاء: 1404/04/18

آدرس: املاک حسامی

فهرست