کد ملی: 0053432118

نام: حمزه علی

نام خانوادگی: حنفی

نام پدر: خدامراد

شناسه صنفی: 0437801317

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1387/08/18

تاریخ انقضاء: 1397/08/17

آدرس: بومهن بلوار امام خمینی (ره) خ شهید مسعود زاهدی

فهرست