کد ملی: 0053432592

نام: رضا

نام خانوادگی: بخششی

نام پدر: محمدعلی

شناسه صنفی: 0437882156

نام املاک: آریا

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/16

تاریخ انقضاء: 1398/08/16

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) جنب کاشی صدف

فهرست