کد ملی: 0053441397

نام: بهروز

نام خانوادگی: بخششی

نام پدر: پرویز

شناسه صنفی: 0371638036

نام املاک: اندیشه

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/28

تاریخ انقضاء: 1398/02/28

آدرس: بومهن رو به روی خ سپاه 1206

فهرست