کد ملی: 0053442512

نام: مهدی

نام خانوادگی: صدهزاری

نام پدر: جمشید

شناسه صنفی: 0099500637

نام املاک: نوین پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

تاریخ انقضاء: 1398/08/02

آدرس: بومهن-بلوارامام(ره)-پ1159 1159

فهرست