کد ملی: 0053442611

نام: محمد صادق

نام خانوادگی: میرزائی

نام پدر: عیسی

شناسه صنفی: 0447591035

نام املاک: میرزایی

تاریخ صدور پروانه: 1395/05/26

تاریخ انقضاء: 1400/05/26

آدرس: بومهن بلوار امام روبروی کوچه دوستان جنب تعویض روغنی میرزایی

فهرست