کد ملی: 0053443152

نام: مريم

نام خانوادگی: اقتداري

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0413861223

نام املاک: شهرك ماشين كسري

تاریخ صدور پروانه: 1394/03/17

تاریخ انقضاء: 1399/03/18

آدرس: بومهن بلوار امام روبروي ابزار 220 شهرك ماشين كسري

فهرست