کد ملی: 0053445449

نام: فرزاد

نام خانوادگی: گراوند

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0406182648

نام املاک: گراوند

تاریخ صدور پروانه: 1388/04/13

تاریخ انقضاء: 1398/04/13

آدرس: بومهن خرمدشت سیاه سنگ نبش خ دانش هفتم

فهرست