کد ملی: 0053446070

نام: مصطفی

نام خانوادگی: اقتداری

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0371642540

نام املاک: املاک بام اقتداری

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/31

تاریخ انقضاء: 1398/03/31

آدرس: ورودی فاز 4 خ بنیامین 2

فهرست