کد ملی: 0053447115

نام: صابر

نام خانوادگی: حبیبی

نام پدر: رفیع اله

شناسه صنفی: 0437951136

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1388/01/07

تاریخ انقضاء: 1398/01/07

آدرس: بومهن بلوار امام(ره)

فهرست