کد ملی: 0055025390

نام: محمد

نام خانوادگی: هاشمی

نام پدر: ولی اله

شناسه صنفی: 0384711103

نام املاک: هاشمی

تاریخ صدور پروانه: 1393/07/20

تاریخ انقضاء: 1398/07/20

آدرس: پردیس فروردین جنوبی تجاری گلها 17

فهرست