کد ملی: 0055103324

نام: مجید

نام خانوادگی: ابراهیمی فیجانی

نام پدر: ذبیح اله

شناسه صنفی: 0403973353

نام املاک: ابراهیمی

تاریخ صدور پروانه: 1389/02/04

تاریخ انقضاء: 1399/02/05

آدرس: پردیس فاز 1 خ نیایش تجاری مروارید

فهرست