کد ملی: 0055925197

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: کاظمی

نام پدر: کاظم

شناسه صنفی: 0437509898

نام املاک: کاظمی

تاریخ صدور پروانه: 1391/08/09

تاریخ انقضاء: 1401/08/08

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام خ خلیج فارس تجاری بهارستان

فهرست