کد ملی: 0055969488

نام: مهدی

نام خانوادگی: آقاخانی

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0404269682

نام املاک: آقاخانی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

تاریخ انقضاء: 1398/08/02

آدرس: پردیس خ فروردین جنوبی تجاری گلها

فهرست