کد ملی: 0056465645

نام: سعید

نام خانوادگی: علیمحمدی

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0381249032

نام املاک: املاک آپادانا

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/21

تاریخ انقضاء: 1398/05/21

آدرس: فاز2 تجاری گلستان طبقه همکف 30

فهرست