کد ملی: 0056526385

نام: شهرام

نام خانوادگی: اکبرنوجوان

نام پدر: منوچهر

شناسه صنفی: 0439095043

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1390/03/07

تاریخ انقضاء: 1400/03/07

آدرس: بومهن جاجرود جاده سد لتیان نبش کوچه نوجوان

فهرست