کد ملی: 0058017429

نام: حسام الدین

نام خانوادگی: سجادی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0403412933

نام املاک: سجادی

تاریخ صدور پروانه: 1395/11/13

تاریخ انقضاء: 1400/11/13

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست